LAINAA LAINAEHDOT VASTUULLISUUS YHTEYSTIEDOT

Lainaehdot

Lainan myöntäminen

a-otto.fi ( jäljempänä lainanantaja ) voi myöntää lainan 18 vuotta täyttäneelle, Suomen kansalaiselle, vakituisesti Suomessa asuvalle luotto- ja oikeustoimi- kelpoiselle hakijalle, jolla on julkinen matkapuhelinliittymä omalla nimellä. Lainanantaja voi tarkistaa hakijan luottotiedot luottotietorekisteristä henkilötiedot ja puhelinnumeron ko. tietoja ylläpitävältä toimijalta. Lainanantaja voi harkintansa mukaan ja ilman eri syytä hylätä lainahakemuksen. Myös jo hyväksytty hakemus voidaan hylätä ennen rahojen siirtoa, mikäli on syytä epäillä väärinkäytöstä. Lainanantaja ilmoittaa tehdyn lainapäätöksen hakijalle tekstiviestillä. Lainanantajan hyväksymä hakemus ja lainanottajan lähettämä hyväksymisviesti muodostavat sopimuksen lainanantajan ja lainanottajan välille. Uutta lainaa voi hakea, kun entinen laina on maksettu ja se on kirjautunut lainanantajan järjestelmään. Luotonantaja voi harkintansa mukaan ilman mitään erityistä syytä peruuttaa myönteisen luottopäätöksen, jolloin lainasopimusta ei asiakkaan ja luotonantajan välille synny. Luotonantajalla ei ole mitään velvollisuutta perustella luottopäätöksiään.Lainanhakijan tulee tutustua tarkoin lainaehtoihin ennen lainan ottamista ja noudattaa niitä.

Lainan hakeminen

Lainan määrä on 20-300€ ja laina-aika on 14 päivää. Laina-aika katsotaan alkaneeksi, kun pikalaina on kirjattu saapuneeksi lainanhakijan pankkitilille. Laina-aika päättyy eräpäivänä 14 päivän kuluttua laina-ajan alkamispäivästä. Pikalaina sekä kaikki siihen voimassaolevan lain ja näiden lainaehtojen mukaan liittyvät korot ja kulut on maksettava takaisin viimeistään eräpäivänä. Lainanhakijalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus maksaa pikavippi ilman lisäkuluja takaisin ennen eräpäivää. Uudet asiakkaat saavat vain 20€- 100€ lainan ensimmäisellä kertaa. Vanhat asiakkaat voivat hakea isompia lainoja.

Takaisinmaksu ja korot

Tarkat lainasummat, käsittelykulut, maksuajat ja vuosikorot on esitetty kohdassa "lainataulukko"

Maksumuistutus ja viivästyskorko

Maksumuistutuksesta peritään 5 euroa. Suorittamatta olevalle lainasummalle peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa, joka on 9.50%.Luotonantaja varaa oikeuden siirtää maksumuistutuksen jälkeen hoitamattoman suorituksen ulkopuoliseen perintäpalveluun. Perinnästä veloitetaan siitä aiheutuneet todelliset kustannukset. Maksamatta jääneestä lainasta seuraa poikkeuksetta merkintä maksuhäiriörekisteriin. Lainan-antaja huomioi kuluttajansuojalain 7 luvun 16 pykälän säännökset maksun viivästymisestä asiakkaasta riippumattomista syistä.

Oikeus pikalainan peruuttamiseen

Lainanhakijalla on oikeus kirjallisesti peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua sopimuksen syntymisestä tai siitä ajankohdasta jolloin lainanhakija sai tietoonsa kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot, kumpi sanotuista ajankohdista onkaan myöhäisempi. Peruuttamisilmoituksessa on ilmoitettava vähintään seuraavat tiedot:

  • lainanhakijan nimi ja henkilötunnus
  • ilmoitus peruuttamisesta
  • paikka ja päiväys
  • lainanhakijan omakätinen allekirjoitus.
Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonantajalle.

Peruuttaessaan pikalainan lainanhakija on velvollinen maksamaan luotonantajalle peruuttamisesta aiheutuvaa korvausta koko siltä ajalta, jonka laina on ollut lainanhakijan käytössä. Lainanhakija sitoutuu, viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä, palauttamaan luotonantajalle lainasopimuksen nojalla saamansa varat. Mikäli lainanhakija ei palauta saamiaan varoja edellä mainitun määräajan kuluessa, peruuttaminen raukeaa.Peruuttamisesta aiheutuva korvaus lasketaan seuraavissa esimerkeissä kuvatulla tavalla: Lainanhakijan peruuttaessa pikalainan 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä ja palauttaessa rahat 28 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksesta lasketaan todelliseen vuosikorkoon perustuva korvaus kaikkiaan 42 päivältä ja se on yhteensä 60 €. Lainanhakijan on tällöin maksettava luotonantajalle lainapääomineen yhteensä 160 €. Jos lainanhakija peruuttaa pikalainan 10 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä ja palauttaa rahat samana päivänä, lasketaan todelliseen vuosikorkoon perustuva korvaus kymmeneltä päivältä. Lainan todellinen vuosikorko lasketaan Kuluttajasuojalain mukaisesti.

Osoitetiedot

Luotonsaajan velvollisuus tiedottaa lainanantajaa Asiakas on velvollinen tiedottamaan välittömästi luotonantajaa yhtyetietojensa mahdollisesta muutoksesta. Yhteystiedoilla tarkoitetaan asiakkaan puhelinnumeroa, virallista osoitetta jne. Mikäli asiakas ei ilmoita muutoksesta edellä kuvatulla tavoin, ja tämä tieto on tärkeä luotonantajan kannalta, on luotonantajalla oikeus hankkia luotonsaajan muuttuneet yhteystiedot ja veloittaa tästä toimenpiteestä luotonsaajalta maksu.

Yleiset ehdot

Lainanhakija on vastuussa antamistaan tiedoista ja niiden oikeellisuudesta. Jos lainanhakija antaa virheellisiä tietoja, jotka aiheuttavat selvitystyötä, on luotonantajalla oikeus laskuttaa lainanhakijaa hinnastonsa mukaisesti 50 € / h. Luotonantaja voi siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja/tai saatavansa näiden lainaehtojen mukaisina joko kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lainanhakijan on viipymättä ilmoitettava osoitteen-, nimen ja muiden yhteystietojen muutokset luotonantajalle. Luotonantaja ei vastaa siitä, että lainanhakija ei voi nostaa tai käyttää lainanhakijan hakemuksessaan ilmoittamalle tilille maksettua pikalainaa luotonantajasta riippumattomista syistä. Laina maksetaan lainanhakijan ilmoittamalle tilille yksinomaan lainanhakijan ilmoittaman tilinumeron perusteella ja Suomen pankkiyhdistyksen laatimien kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti. Lainanhakija vastaa itse kokonaan siitä, että lainanhakijalla on taloudelliset ja muut edellytykset tämän lainasopimuksen ehtojen noudattamiseksi. Nämä lainaehdot ovat voimassa toistaiseksi. Lainanantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa lainaehtoja ilman erillistä ilmoitusta kuitenkin siten, että muuttuneita ehtoja sovelletaan muutoksen jälkeen myönnettyihin lainoihin. Luotonhakeminen tapahtuu lainanantajan ilmoittamalla tavalla. AO OHJE viestin hinta on 2 €/viesti.

Luotonantajan vastuu

Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia luotonhakijalle tai kolmansille osapuolille aiheutuvasta välittömästä tai välillisestä vahingosta. Luotonantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöistä: viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä. Tämä ei riipu siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta tai laiteviasta.Luotonantaja ei korvaa viestiliikenteen häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantaja ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä. Luotonantajalla on oikeus oman harkintansa mukaisesti ja ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa keskeyttää palvelu.

Tietosuoja

Lainanantaja ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Lainanantajalla, sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä sekä lainantajan yhteistyökumppaneilla on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esim. suoramarkkinointia varten. Lainanhakija hyväksyy häntä koskevien tietojen tallentamisen henkilötietolain mukaisesti.

Erimielisyyksien ratkaiseminen Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainanhakija voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajavalituslautakuntaan. Yhteystiedot:KuluttajavalituslautakuntaKaikukatu 3, 4 krs.PL 30600531 Helsinkipuh (09) 77261fax (09) 753 4880 Näissä lainaehdoissa tarkoitettuun palveluun sovelletaan Suomen lakia. Pikalainan ennakkotiedot on annettu lainanhakijalle tiedoksi Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa, sopimus- ja lainaehdoissa sekä sopimussuhteessa käytettävä kieli on suomen kieli. Näistä lainaehdoista tai lainasopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Lainanhakijan tietoisesti tekemä virheellisten taikka toista henkilöä koskevien tietojen antaminen on lain vastaista ja johtaa viranomaistoimiin. Luotonantaja vie kaikki vilpin yritykset asianomaisille viranomaisille jatkotoimenpiteitä varten.

Yhteystiedot ja aukioloajat

a-otto.fi

a-otto.fi (c) 2015 | Vastuullisuus